Produkty

Ochrona danych

Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności dotyczącą korzystania z naszej oferty online. Nasze "Ogólne informacje o ochronie danych" można znaleźć tutaj.

Spis treści.

 1.  Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego 
 2.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 
 3.  Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych 
 4.  Prawa osoby, której dane dotyczą 
 5.  Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów 
 6.  Stosowanie plików cookies 
 7.  Rejestracja 
 8.  Sklep internetowy 
 9.  Opcje płatności 
 10.  Ocena kredytowa 
 11.  Newsletter 
 12.  Kontakt mailowy 
 13.  Formularz kontaktowy 
 14.  Zgłoszenie przez e-mail 
 15.  Wykorzystanie obecności firmy w sieciach społecznościowych 
 16.  Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zorientowanych na pracę 
 17.  Używane wtyczki 

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

TOPREGAL GmbH
Industriestr. 3
70794 Filderstadt
Niemcy

+48 22 2639 867
info@topregal.pl
www.topregal.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 Monachium
Niemcy

+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, w tym sklepów internetowych, a także naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przez przepisy prawa.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 (1) p. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Art. 6 (1) p. 1 lit. b RODO służy jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 (1) p. 1 lit. c RODO służy jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, Art. 6 (1) p. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, Art. Art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3.3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy jest to wymagane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub innych regulacjach, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Blokowanie lub usuwanie danych będzie miało miejsce również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że dane nie są już potrzebne. Okres przechowywania upływa, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Państwa, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora danych:

4.1 Prawo do informacji (art. 15 RODO).

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe.

Jeśli tak jest, mają Państwo prawo dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:

 • Cele przetwarzania
 • Kategorie danych osobowych
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców
 • Planowanego okresu przechowywania lub kryteriów ustalania tego okresu
 • Istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub sprzeciwu
 • Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
 • W stosownych przypadkach, pochodzenie danych (jeżeli zostały zebrane od strony trzeciej)
 • W stosownych przypadkach, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, wraz z istotnymi informacjami na temat zastosowanej logiki, zakresu i spodziewanych skutków
 • Jeśli dotyczy, przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4.2 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO).

Jeśli Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych.

4.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO).

Jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

 • Kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • W kontekście bezprawnego przetwarzania sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
 • po wniesieniu przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania - na czas badania, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi powodami.

4.4 Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO).

Jeśli jeden z poniższych powodów ma zastosowanie, masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych:

 • Twoje dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 • Wycofujesz swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 (1) RODO.

Należy pamiętać, że powyższe powody nie mają zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne:

 • W celu realizacji prawa do wolności słowa i informacji;
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, któremu podlegamy.
 • Ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego.
 • Dla celów archiwalnych, naukowych lub historycznych badań w interesie publicznym lub dla celów statystycznych.
 • W celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

4.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi.

4.6 Prawo do sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych (Art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie Art. 6 (1) p. 1 lit. e lub f RODO, do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

4.7 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 RODO. Wykaz organów nadzorczych właściwych miejscowo w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Komisarza Ochrony Danych pod następującym linkiem:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html 

5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

W tym kontekście gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji.
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu.

Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

5.2 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. A ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym kontekście.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 par. 1 p. 1 lit. f RODO.

5.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 par. 1 p. 1 lit. f RODO.

5.4 Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

5.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest obowiązkowe dla funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik może się temu sprzeciwić. Czy sprzeciw jest skuteczny, należy rozstrzygnąć w ramach wyważenia interesów.

6. Wykorzystanie plików cookie

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, używamy narzędzi technicznych do różnych funkcji, w szczególności plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Podczas otwierania naszej strony internetowej oraz w dowolnym, późniejszym czasie mają Państwo możliwość wyboru, czy ogólnie zezwolić na ustawienie plików cookie lub jakie poszczególne funkcje dodatkowe chciałbyś wybrać. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki lub za pośrednictwem naszego Menedżera Zgód. Cookies to. Pliki tekstowe lub informacje w bazie danych, które są przechowywane na dysku twardym i przypisane do używanej przeglądarki, aby określone informacje mogły przepływać do podmiotu, który ustawia plike cookies. Poniżej opisujemy, z jakich plików cookies korzystamy:

 • Ustawienia językowe
 • Pozycje w koszyku
 • Informacje dotyczące logowania
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej
 • Informacje o sesji (parametry UTM)

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies, które nie są technicznie niezbędne. Technicznie zbędne pliki cookies to pliki tekstowe, które nie są wykorzystywane wyłącznie do realizacji funkcji strony internetowej, ale zbierają również inne dane. Poprzez ustawienie technicznie zbędnych plików cookie, przetwarzane są następujące dane:

 • Koszyk zakupów
 • Przyjęcie ustawień językowych
 • Waluta i kraj dostawy

6.2 Cel przetwarzania danych

Stosowanie technicznie zbędnych plików cookie ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej, jej zawartości, a tym samym naszego zasięgu i rentowności. Dzięki ustawieniu tych plików cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę. W szczególności te pliki cookie służą nam do następujących celów:

 • Spersonalizowana reklama
 • Zbieranie danych użytkowych w celu optymalizacji strony internetowej pod kątem klienta.

6.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku stosowania plików cookies, które nie są technicznie niezbędne, odbywa się to na podstawie Państwa wyraźnej zgody, którą mogą Państwo wyrazić poprzez baner plików cookies. Podstawą przechowywania i dostępu do informacji w tym przypadku jest § 25 par. 1 TTDSG w połączeniu z. Art. 6 para. 1 lit. a), Art. 7 RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub później ponownie jej udzielić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień do plików cookie. Alternatywnie mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki. Należy pamiętać, że wprowadzone ustawienia przeglądarki, zawsze mają zastosowanie tylko do używanej przeglądarki. W przypadku przetwarzania danych osobowych w następstwie przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniu końcowym, przepisy RODO są istotne. Informacje na ten temat znajdują się w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności.

6.4 Zmiana plików cookie

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w zapisanych ustawieniach plików cookie, klikając poniższy link Zmień ustawienia plików cookie

7 Rejestracja

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do maski wprowadzania danych i przekazywane nam oraz przechowywane. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma tu miejsca. Podczas procesu rejestracji pobierane są następujące dane:

 • Adres e-mail.
 • Nazwa
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Telefon / numer telefonu komórkowego
 • Data i godzina rejestracji
 • Nazwa firmy, NIP

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

7.2 Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do realizacji umowy z użytkownikiem (realizacja zamówienia ) lub do realizacji działań przedumownych (przetwarzanie oferty).

7.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

Jeśli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub realizacji działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b RODO.

7.4 Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu realizacji działań przedumownych, gdy dane nie są już wymagane do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

7.5 Możliwość odwołania

Jako użytkownik masz możliwość odwołania swojej rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili mogą Państwo zlecić zmianę zapisanych na Państwa temat danych.

Zmiana i usunięcie danych klienta w strefie klienta możliwe.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają usunięcia.

8. Sklep internetowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy sklep internetowy. W tym celu korzystamy z następującego oprogramowania sklepu internetowego od dostawcy:

OXID eSales AG
Bertoldstrasse 48
79098, Freiburg,
Niemcy
(zwana dalej OXID eShop).

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy:  https://www.oxid-esales.com/datenschutz/  . Strona internetowa i sklep internetowy są hostowane na zewnętrznych serwerach przez zleconego przez nas usługodawcę.

Naszym usługodawcą jest:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25,
91710 Gunzenhausen,
Niemcy

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przekazuje podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera wchodzącego na stronę
 • Data i czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Zawarliśmy z odpowiednim usługodawcą umowę o realizację zamówienia, w której zobowiązujemy odpowiedniego usługodawcę do ochrony danych użytkownika i nieujawniania ich osobom trzecim.

Lokalizacja serwera strony internetowej znajduje się geograficznie w Niemczech.

9. Opcje płatności

9.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Oferujemy naszym klientom różne opcje płatności w celu realizacji ich zamówień. W tym celu przekierowujemy klientów na platformę odpowiedniego dostawcy usług płatniczych, w zależności od opcji płatności. Po zakończeniu procesu płatności otrzymujemy dane płatnicze klientów od dostawców usług płatniczych lub naszego banku macierzystego i przetwarzamy je w naszych systemach w celu wystawienia faktury i prowadzenia księgowości.

 • Płatność za pośrednictwem Klarna

Istnieje możliwość realizacji transakcji płatniczej za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Klarna. Klarna jest dostawcą usług płatniczych, który umożliwia zakup na rachunek lub płatność ratalną.

Europejską spółką operacyjną Klarna jest:

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Sztokholm
Szwecja

Jeśli podczas transakcji za pośrednictwem Klarna jako opcję płatności wybierzesz "Zakup na konto" lub "Zakup na raty", Twoje dane osobowe zostaną automatycznie przekazane do Klarna. Dane osobowe przekazywane do Klarna Dane osobowe przekazywane do Klarna to w szczególności

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Numer telefonu/telefonu komórkowego
 • Dane bankowe
 • Numer karty kredytowej wraz z datą ważności i kodem CVC
 • Numer pozycji
 • Numer pozycji
 • Dane dotyczące towarów i/lub usług
 • Kwota transakcji i obciążenia podatkowe

Celem przekazywania danych jest w szczególności weryfikacja tożsamości, administrowanie płatnościami oraz zapobieganie oszustwom. Dane osobowe wymieniane pomiędzy Klarna a nami mogą być przekazywane przez Klarna do agencjom sprawozdawczości kredytowej.

Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. Klarna może również ujawnić dane osobowe spółkom powiązanym (Grupa Klarna) oraz dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Klarna można znaleźć w polityce prywatności Klarna na:
 https://www.klarna.com/de/datenschutz/ 

 • Płatność kartą kredytową

Istnieje możliwość zakończenia procesu płatności za pomocą karty kredytowej.

Jeśli wybrali Państwo płatność kartą kredytową, dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcom usług płatniczych w celu przetworzenia płatności. Wszyscy dostawcy usług płatniczych spełniają wymogi "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards" i posiadają certyfikat niezależnego dostawcy PCI Qualified. Zostali też certyfikowani przez niezależnego kwalifikowanego audytora bezpieczeństwa PCI.

W ramach płatności kartą kredytową regularnie przekazywane są następujące dane:

 • Kwota zakupu
 • Data i godzina zakupu
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer karty kredytowej
 • Data ważności karty kredytowej
 • Kod bezpieczeństwa (CVC)
 • Adres IP
 • Numer telefonu / numer telefonu komórkowego

Dane dotyczące płatności będą przekazywane do następujących dostawców usług płatniczych:

Mollie

Więcej informacji na temat polityki prywatności, jak również możliwości odwołania i usunięcia wobec dostawców usług płatniczych znajdziesz tutaj:
 https://www.mollie.com/de/privacy 

 • Płatność przez PayPal

Istnieje możliwość obsługi procesu płatności za pomocą dostawcy usług płatniczych PayPal. Oprócz metody płatności bezpośredniej PayPal oferuje również zakup na rachunek, polecenie zapłaty, kartę kredytową i płatność ratalną.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest:

PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
2449 Luksemburg

Jeśli jako metodę płatności wybiorą Państwo PayPal, Państwa dane wymagane do procesu płatności zostaną automatycznie przekazane do PayPal.

Dotyczy to w szczególności następujących danych:

 • Nazwa
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu / telefonu komórkowego
 • Adres IP
 • Dane bankowe
 • Numer karty
 • Data ważności i kod CVC
 • Numer pozycji
 • Numer pozycji
 • Dane dotyczące towarów i usług
 • Kwota transakcji i obciążenia podatkowe
 • Informacje o poprzednich zachowaniach zakupowych

Dane przekazywane firmie PayPal mogą być przekazywane przez firmę PayPal agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej Użytkownika.

Firma PayPal może również przekazywać dane Użytkownika podmiotom trzecim, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli dane mają być przetwarzane w imieniu firmy PayPal. Przy przekazywaniu danych osobowych w ramach firm powiązanych z PayPal obowiązują Wiążące Reguły Korporacyjne zatwierdzone przez odpowiednie organy nadzorcze. Można je znaleźć tutaj:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr  . Inne transfery danych mogą być oparte na umownych postanowieniach dotyczących ochrony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą PayPal.

Wszystkie transakcje PayPal podlegają polityce prywatności firmy PayPal. Można ją znaleźć pod:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/  .

Dane dotyczące płatności są przekazywane następującym dostawcom usług płatniczych:

Mollie

Więcej informacji na temat polityki prywatności, jak również możliwości odwołania i usunięcia w stosunku do dostawców usług płatniczych można znaleźć tutaj:
 https://www.mollie.com/de/privacy 

 • Płatność z góry

Jeśli wybrałeś płatność z góry, żadne dane nie będą przetwarzane po naszej stronie, z wyjątkiem danych przekazywanych przez Twój bank. Zostaną one wykorzystane jedynie do weryfikacji otrzymania płatności.

 • Zakup faktury Mondu

Nasi klienci mają możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem zakupu faktur od Mondu. Przy tej opcji płatności najpierw przenosimy nasze roszczenia na Raisin Bank AG (Niedenau 61-63, 60325 Frankfurt nad Menem), który następnie przekazuje je do Mondu Capital S.à r.l. Następnie cena zakupu jest płatna przez Państwa do Mondu. Zakup faktury jest pośredniczony przez Mondu GmbH (Alexanderstraße 36, 10179 Berlin), zwany dalej "Mondu".

W procesie płatności za pośrednictwem tej usługi przekazujemy Mondu następujące niezbędne dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

 • Szczegóły Państwa zakupu
 • Kwota płatności
 • Dane firmy i ewentualnie nazwiska
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Adres dostawy i rozliczeniowy
 • Dane zamówienia takie jak waluta, szczegóły zamówienia, koszyk zakupowy i ID zamówienia

Zbieranie tych danych służy przetwarzaniu opcji płatności "zakup na fakturę".

Ponadto, Mondu zbiera i przetwarza dodatkowe dane w trakcie płatności:

 • Państwa adres IP
 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu (np. system operacyjny)
 • Pliki dziennika serwera
 • Numer telefonu
 • Informacje o zdolności kredytowej

W ramach procesu zakupu, Mondu przeprowadza kontrole tożsamości i zdolności kredytowej, aby ustalić, czy istnieją nieuregulowane faktury za pośrednictwem zakupu faktur Mondu lub czy przekroczone zostały limity płatności. Kontrole te są przeprowadzane poza naszą kontrolą. Mondu lub powołani partnerzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe do biur informacji kredytowej, takich jak SCHUFA Holding GmbH, w celu uzyskania raportów kredytowych. Na podstawie tych informacji oraz procedur matematyczno-statystycznych otrzymują informacje i dane o zdolności kredytowej. Przekazanie to jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu Mondu w weryfikacji Państwa zdolności kredytowej i zapobieganiu oszustwom. Mondu wykorzystuje wyniki tych kontroli do podjęcia decyzji o udostępnieniu metody płatności. Po pomyślnym zakończeniu zamówienia, Mondu poinformuje Państwa e-mailem o szczegółach Państwa zakupu. Jeśli nie spełnią Państwo kryteriów, mogą Państwo wybrać alternatywną metodę płatności.

Dodatkowe informacje o ochronie prywatności od Mondu oraz odpowiedzi na często zadawane pytania są dostępne na odpowiedniej stronie internetowej.

 • Dalsze możliwości płatności

Ponadto oferujemy płatność z następującymi możliwościami:

 • Faktura
 • iDeal
 • Bancontact
 • Przelewy24
 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność gotówką przy odbiorze
 • Leasing

9.2 Cel przetwarzania danych

Przekazanie danych dotyczących płatności dostawcom usług płatniczych służy realizacji płatności, np. w przypadku zakupu produktu i/lub skorzystania z usługi.

9.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zawartej umowy kupna.

9.4 Czas przechowywania danych

Wszystkie dane dotyczące płatności i dane dotyczące ewentualnych obciążeń zwrotnych są przechowywane tylko tak długo, jak długo są one potrzebne do realizacji płatności i ewentualnego przetwarzania obciążeń zwrotnych i ściągania należności, jak również do zwalczania nadużyć. Ponadto dane dotyczące płatności mogą być przechowywane po tym okresie, jeżeli i o ile jest to konieczne do przestrzegania ustawowych okresów przechowywania danych lub do ścigania konkretnego przypadku nadużycia.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte po upływie ustawowych okresów przechowywania, tj. najpóźniej po 10 latach.

9.5 Zaprzestanie stosowania podstawy prawnej

Wykorzystywany dostawca usług płatniczych pozostaje uprawniony do przetwarzania Państwa danych płatniczych,tak długo, jak jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności. W razie potrzeby obowiązują również ustawowe okresy przechowywania.

10 Określenie zdolności kredytowej

10.1 Opis i zakres przetwarzania danych

W celu określenia zdolności kredytowej naszych klientów, w tym analizy przebiegu płatności i ryzyka braku spłaty kredytu, możemy korzystać z usług agencji oceny wiarygodności kredytowej i biur informacji kredytowej.

Korzystamy z usług następujących dostawców informacji o wiarygodności kredytowej:

 • ALBIS Leasing Group
 • Creditreform Stuttgart Strahler KG
 • Creditsafe Germany GmbH

Przekazywane dane obejmują w szczególności:

 • Dane osobowe klienta/dostawcy, takie jak nazwa firmy, forma prawna, adres siedziby, przedstawiciele prawni.
 • Osoby kontaktowe (nazwisko, imię, adresy e-mail, numery telefonów/faksów)
 • Dane do faktury

10.2 Cel przetwarzania danych

Przekazujemy dane w celu oceny kredytowej, przygotowania i realizacji umowy oraz w celach rozliczeniowych. Służy to zmniejszeniu wskaźnika niewypłacalności i ochronie przed ryzykiem związanym z kredytem.

10.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu sprawdzenia zdolności kredytowej klienta przez podmiot odpowiedzialny jest, o ile użytkownik wyraził zgodę, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO

 • jak również art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to konieczne do realizacji działań przedumownych i wykonania umowy,
 • oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, pod warunkiem, że żaden z Państwa interesów zasługujących na ochronę nie jest nadrzędny.

10.4 Czas przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. do celów podatkowych i księgowych. Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne, najpóźniej jednak po upływie ustawowych okresów przechowywania

11. Newsletter

11.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Istnieje możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. W tym celu przetwarzane są na bieżąco następujące dane:

 • Adres e-mail.
 • Tytuł
 • Nazwa
 • Imię

Jeżeli dokonają Państwo zakupu towarów lub usług na naszej stronie internetowej i podadzą swój adres e-mail, może on zostać później wykorzystany przez nas do wysłania Państwu newslettera. W takim przypadku newsletter będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania bezpośredniej reklamy naszych własnych, podobnych towarów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newslettera żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

11.2 Cel przetwarzania danych

Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera.

11.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną wysyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest art. 7 (3) UWG.

11.4 Czas przechowywania

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po okresie siedmiu dni.

11.5 Możliwość odwołania

Subskrypcja newslettera może być w każdej chwili odwołana przez zainteresowanego użytkownika. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

12. kontakt mailowy

12.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

12.2 Cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

12.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest Art. 6 (1) lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane drogą elektroniczną, udzielenie optymalnej odpowiedzi. Jeśli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) lit. b RODO.

12.4 Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce, gdy odpowiednia rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa jest zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

12.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Z prawa do odwołania lub sprzeciwu można skorzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  info@topregal.pl

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

13 Formularz kontaktowy

13.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępne są formularze kontaktowe, które można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych są przekazywane do nas i przechowywane.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

 • Adres e-mail.
 • Nazwa
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu / telefonu komórkowego
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji
 • Nazwa firmy

W przypadku przetwarzania danych, podczas procesu zgłaszania uzyskujemy Państwa zgodę i odwołujemy się do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy.

13.2 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu przez e-mail stanowi to również wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

13.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania formularza kontaktowego jest Art. 6 (1) p. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalna odpowiedź na Twoje zapytanie, które wysyłasz do nas poprzez formularz kontaktowy do nas w najlepszy możliwy sposób. Jeżeli kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. b RODO.

13.4 Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, następuje to w momencie zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

13.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Z prawa do odwołania lub sprzeciwu można skorzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  info@topregal.pl

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

14 Zgłoszenie drogą elektroniczną

14.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo przesłać nam swoje zgłoszenie drogą elektroniczną. W ten sposób gromadzimy Państwa adres e-mail oraz dane, które podają Państwo w e-mailu.

 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwa
 • Adres
 • Telefon / numer telefonu komórkowego
 • Adres e-mail
 • Wymagania dotyczące wynagrodzenia
 • Informacje o wykształceniu i ukończonych szkołach
 • Umiejętności językowe
 • Curriculum vitae
 • Świadectwa
 • Zdjęcie

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji.

14.2 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z Twojego e-maila zgłoszeniowego służy nam wyłącznie do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

14.3 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zainicjowanie umowy, które odbywa się na wniosek osoby, której dane dotyczą, Art. 6 par. 1 p.1 lit. b Alt. 1 RODO oraz § 26 para. 1 p. 1 BDSG.

14.4 Czas przechowywania

Po zakończeniu procesu aplikacji dane będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy. Najpóźniej po upływie sześciu miesięcy Państwa dane zostaną usunięte. W przypadku obowiązku prawnego, dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

15. Wykorzystanie wystąpień firmy w sieciach społecznościowych

Wykorzystanie wystąpień firmy w sieciach społecznościowych

Instagram: Instagram, cz.

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlandia

Na naszej stronie firmowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom Instagrama możliwość komunikacji. Jeśli wykonujesz akcję na naszej stronie firmowej na Instagramie (np. komentarze, posty, polubienia itp.), możesz ujawnić publicznie dane osobowe (np. swoje pełne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak z reguły lub w dużej mierze nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Instagram, który jest współodpowiedzialny za obecność korporacyjną TOPREGAL GmbH, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność firmowa w sieciach społecznościowych służy do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami.

Obecność korporacyjna jest wykorzystywana do celów marketingu produktów oraz publikacji nowych & aktualnych informacji z firmy.

W tym kontekście, publikacje za pośrednictwem obecności firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Loterie
 • Reklama

Każdy użytkownik ma prawo do publikowania danych osobowych poprzez aktywność.

O ile przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny Twojego zachowania w sieci, oferowania Ci loterii lub prowadzenia kampanii leadowych, odbywa się to na podstawie Twojej wyraźnej deklaracji zgody, Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a, Art. 7 RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu komunikacji z klientami i osobami zainteresowanymi jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem jest w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie w możliwie najlepszy sposób lub w celu umożliwienia udzielenia żądanych informacji. Jeżeli celem kontaktu z Państwem jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6. Ust. 1 lit. b RODO.

Dane generowane przez stronę internetową firmy nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w krajach trzecich zapewniliśmy odpowiednie gwarancje w postaci standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 (2) lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych można zażądać od nas.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej obecności firmowej na Instagramie, oraz dochodzić swoich praw podmiotu danych określonych w IV. niniejszej polityki prywatności. Prawa osoby, której dane dotyczą. W tym celu wyślij do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres info@topregal.pl; datenschutz@dataguard.de. W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instagram i odpowiednich opcji sprzeciwu, więcej informacji znajdziesz tutaj: Instagram:  https://help.instagram.com/519522125107875 

YouTube:

YouTube LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
Stany Zjednoczone

Na naszej stronie firmowej przekazujemy informacje i oferujemy użytkownikom YouTube możliwość komunikacji. Jeśli wykonują Państwo jakieś działanie na naszej stronie firmowej YouTube (np. komentarze, posty, likes itp.), mogą Państwo ujawnić publicznie dane osobowe (np. swoje pełne imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak z reguły lub w dużej mierze nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez YouTube, który jest współodpowiedzialny za obecność korporacyjną TOPREGAL GmbH, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność firmowa w sieciach społecznościowych służy do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami.

Obecność firmowa jest wykorzystywana do celów marketingu produktów oraz publikacji nowych & aktualnych informacji z firmy.

W tym kontekście publikacje za pośrednictwem obecności firmowej mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Loterie
 • Reklama

Każdy użytkownik ma prawo do publikowania danych osobowych poprzez aktywność.

O ile przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny Twojego zachowania w sieci, oferowania Ci loterii lub prowadzenia kampanii leadowych, odbywa się to na podstawie Twojej wyraźnej deklaracji zgody, Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a, Art. 7 RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu komunikacji z klientami i osobami zainteresowanymi jest Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem jest w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie w możliwie najlepszy sposób lub w celu umożliwienia udzielenia żądanych informacji. Jeżeli celem kontaktu z Państwem jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6. Ust. 1 lit. b RODO.

Dane generowane przez stronę internetową firmy, nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w krajach trzecich zapewniliśmy odpowiednie gwarancje w postaci standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 (2) lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych można uzyskać od można zażądać od nas.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej obecności firmowej na YouTube, oraz dochodzić swoich praw podmiotowych w zakresie danych, jak określono w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prawa osoby, której dane dotyczą. W tym celu wyślij nam nieformalną wiadomość e-mail na adres info@topregal.pl; datenschutz@dataguard.de. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przez YouTube oraz odpowiednich możliwości sprzeciwu, więcej informacji znajdą Państwo tutaj: YouTube:  https://policies.google.com/privacy/ 

16. Wykorzystanie obecności firm w sieciach zorientowanych na pracę.

16.1 Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z możliwości występowania firmy w sieciach zorientowanych zawodowo. Utrzymujemy obecność firmy w następujących sieciach zorientowanych zawodowo:

LinkedIn:

LinkedIn
Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Irlandia


XING:

XING SE
Dammtorstrasse 30
20354 Hamburg
Niemcy

Na naszej stronie dostarczamy informacji i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Obecność firmowa jest wykorzystywana do składania podań o pracę, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność firmową. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności w:

W przypadku wykonania akcji na naszej stronie firmowej (np. komentarze, posty, polubienia itp.), możesz upublicznić dane osobowe (np. wyraźne imię lub zdjęcie z profilu użytkownika).

16.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu komunikacji z klientami i osobami zainteresowanymi jest Art. 6 (1) p. 1 lit. f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem jest optymalna odpowiedź na Państwa zapytanie lub aby móc udzielić żądanych informacji. Jeśli celem kontaktu z Państwem jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. b RODO.

16.3 Cel przetwarzania danych

Celem naszej firmowej strony internetowej jest informowanie użytkowników o naszych usługach. W tym celu każdy użytkownik ma możliwość publikowania danych osobowych poprzez działania.

16.4 Czas przechowywania danych

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej obecności korporacyjnej do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania.

16.5 Możliwość sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej obecności firmowej, oraz skorzystać z praw przysługujących podmiotom danych, jak określono w punkcie IV. niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia znajdziesz tutaj:

17. Używane wtyczki

Używamy wtyczek do różnych celów. Wtyczki, z których korzystamy, są wymienione poniżej:

Korzystanie z Bing Ads.

1. Zakres przetwarzania danych osobowych.

Korzystamy z narzędzia do śledzenia konwersji Bing Ads firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (dalej: Microsoft). W tym procesie Bing Ads przechowuje plik cookie na Państwa komputerze, pod warunkiem, że dotarłeś do naszej oferty online poprzez reklamę Bing Ads. Dane osobowe mogą być przechowywane i oceniane, zwłaszcza aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na które elementy kliknięto). ,informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimowe identyfikatory użytkowników). Poznajemy jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Microsoft można znaleźć tutaj:  https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 

2. Cel przetwarzania danych

Microsoft Bing i my możemy w ten sposób rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany do naszej obecności online i dotarł do wcześniej ustalonej strony docelowej (strona konwersji).

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 par. 1 p.1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i celów księgowych.

5. Opcja cofnięcia i usunięcia danych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. dotkniętych.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Microsoft poprzez uniemożliwienie przechowywania na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystanie z funkcji "Do Not Track" w przeglądarce, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zastosowanie blokady skryptów, takiej jak NoScript (  https://noscript.net/  ) lub Ghostery (  https://www.ghostery.com  ) w swojej przeglądarce.

Za pomocą poniższego linku można dezaktywować wykorzystanie danych osobowych przez Microsoft:  https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ 

Więcej informacji na temat rezygnacji i rezygnacji z usług firmy Microsoft można znaleźć na stronie:  https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement  .

Korzystanie z Google Analytics

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz przedstawiciela w Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia. Google Analytics bada m.in. pochodzenie odwiedzających, czas, jaki spędzają na poszczególnych stronach oraz korzystanie z wyszukiwarek, co pozwala lepiej monitorować powodzenie kampanii reklamowych. Google ustawia na Państwa komputerze plik cookie. Pozwala to na zapisywanie i ocenę danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, jakie strony zostały odwiedzone i jakie elementy zostały kliknięte), urządzeń i wyszukiwarek, informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął) oraz dane o. a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimowe identyfikatory użytkowników).
Korzystamy z Google Analytics (Universal Analytics) w celu oceny korzystania przez użytkownika z naszej obecności w Internecie, sporządzania raportów dotyczących aktywności użytkownika oraz świadczenia innych usług Google związanych z korzystaniem z naszej obecności w Internecie i z Internetu. Usługi Google związane z korzystaniem z Internetu.
Zażądaliśmy anonimizacji adresów IP, co oznacza, że Google skróci Państwa adres IP tak szybko, jak będzie to technicznie możliwe. Nie można jednak wykluczyć, że Państwa dane zostaną przekazane na serwery Google LLC z siedzibą w USA.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Usług związanych z korzystaniem z obecności na stronie internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora obecności na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj:  https://policies.google.com/privacy

2. Cel przetwarzania danych

Wykorzystanie Google Analytics (Universal Analytics) służy nam do oceny wykorzystania naszej obecności w Internecie, jak również do ukierunkowanego odtwarzania reklam, do osób, które już wyraziły wstępne zainteresowanie poprzez wizytę na stronie.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest, co do zasady, zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 Para. 1 S.1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub do momentu skorzystania przez użytkownika z prawa do odwołania.

5. Możliwość odwołania

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem ochrony danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. dotkniętych.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji "Do Not Track" w przeglądarce, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zastosowanie blokady skryptów, takiej jak NoScript (  https://noscript.net/  ) lub Ghostery (  https://www.ghostery.com  ) w swojej przeglądarce.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.. Za pomocą poniższego linku można dezaktywować korzystanie z danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.de..

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych wobec Google można znaleźć na stronie:  https://policies.google.com/privacy

6. Uwaga na niebezpieczeństwo

Państwa dane osobowe będą przekazywane również do USA. Dla USA nie ma decyzji o adekwatności zgodnie z Art. 45 (3) RODO. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że przekazywanie danych bez istnienia decyzji o adekwatności wiąże się z pewnym ryzykiem, o którym chcielibyśmy poinformować w dalszej części:

Służby wywiadowcze w USA przyjmują pewne identyfikatory internetowe (takie jak adres IP lub unikalne numery identyfikacyjne) jako punkt wyjścia do monitorowania osób fizycznych. W szczególności nie można wykluczyć, że te służby zebrały już informacje na Państwa temat, za pomocą których przekazane tutaj dane mogą zostać odnalezione.

Dostawcy usług komunikacji elektronicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych podlegają nadzorowi amerykańskich agencji wywiadowczych zgodnie z 50 U.S. Code § 1881a ("FISA 702"). W związku z tym dostawcy usług łączności elektronicznej z z siedzibą w Stanach Zjednoczonych mają obowiązek dostarczania informacji umożliwiających identyfikację osób władzom amerykańskim zgodnie z 50 U.S. Code § 1881a, bez możliwości odwołania się przez użytkownika. Nawet szyfrowanie danych w centrach danych dostawcy usług łączności elektronicznej może nie zapewnić odpowiedniej ochrony, ponieważ w odniesieniu do importowanych danych znajdujących się w posiadaniu dostawcy usług łączności elektronicznej lub pieczy lub pod jego kontrolą, dostawca usług łączności elektronicznej ma bezpośredni obowiązek udzielenia do nich dostępu lub ich wydania. Obowiązek ten może wyraźnie rozciągać się na klucze kryptograficzne, bez których dane nie mogą być odczytane.

O tym, że nie jest to jedynie "teoretyczne ryzyko" świadczy wyrok ETS z 16 lipca 2020 roku (sprawa C 311/18, ,,Schrems-II").

Zawarliśmy z Google gwarancje w postaci standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z Art. 46 (2) lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych można uzyskać od nas.

Korzystanie z remarketingu Google Ads

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Ads Remarketing firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz przedstawiciela w Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google zwana dalej: Google). Google Remarketing jest wykorzystywany do retargetowania osób odwiedzających online w celach reklamowych za pomocą reklam Google Ads. Za pomocą Google Ads Remarketing można tworzyć grupy docelowe ("podobne grupy docelowe") ,którzy np. wywołali określone strony. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie użytkownika na innych obecnościach online i wyświetlenie mu ukierunkowanej reklamy. Google ustawia plik cookie na komputerze użytkownika. Te dane osobowe mogą być przechowywane i analizowane, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, jakie strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny). (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności jakie reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik w nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimowe identyfikatory użytkowników).
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj:  https://policies.google.com/privacy

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest szczególne zwrócenie się do grupy docelowej. Pliki cookie zapisane na urządzeniu końcowym użytkowników rozpoznają ich, gdy odwiedzają obecność w Internecie i dzięki temu mogą im pokazywać reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 Para. 1 S.1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i celów księgowych.

5. Opcja cofnięcia i usunięcia danych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. dotkniętych.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji "Do Not Track" w obsługującej przeglądarkę, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zastosowanie blokady skryptów, takiej jak NoScript (  https://noscript.net/  ) lub Ghostery (  https://www.ghostery.com  ) w swojej przeglądarce.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Za pomocą poniższego linku można wyłączyć wykorzystywanie danych osobowych przez Google:  https://myadcenter.google.com/ 
Więcej informacji o tym, jak sprzeciwić się i usunąć wykorzystywanie przez Google Państwa danych osobowych, można znaleźć na stronie:  https://policies.google.com/privacy

Korzystanie z usługi Cloudflare Turnstile

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Cloudflare Turnstile od dostawcy Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Narzędzie to służy do sprawdzania, czy wpis danych jest zgodny z przepisami i nie został dokonany przez bota. W tym celu Cloudflare Turnstile analizuje i uwierzytelnia zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową w odniesieniu do wielu różnych cech. Dane osobowe mogą być przechowywane i analizowane, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności ruchy myszy i jakie elementy zostały kliknięte) oraz informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności czas, adres IP i system operacyjny). Dane te nie są powiązane z danymi, które mogą być gromadzone lub wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z uwierzytelnionych usług Cloudflare.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Cloudflare Turnstile służy ochronie naszej obecności online przed nadużyciami.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 p.1 lit. a RODO.

4 Czas przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

5. Opcje odwołania i eliminacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem ochrony danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Cloudflare poprzez uniemożliwienie przechowywania plików cookie osób trzecich na Państwa komputerze, korzystanie z funkcji "Do Not Track" przeglądarki obsługującej, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptów, takiej jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com/).

Więcej informacji o opcjach sprzeciwu i usunięcia wobec Cloudflare można znaleźć na stronie: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Korzystanie z Mouseflow

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z wtyczki Mouseflow firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania (zwanej dalej: Mouseflow). Plugin Mouseflow rejestruje poszczególne, losowo wybrane, wizyty. Tworzy to dziennik ruchów myszy i kliknięć z zamiarem losowego odtworzenia poszczególnych wizyt w witrynie internetowej i wyprowadzenia z tego potencjalnych ulepszeń dla witryny internetowej. Dane osobowe mogą być przechowywane i analizowane, (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na które elementy kliknięto), jak również informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny). operating system).

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Mouseflow można znaleźć tutaj:  https://mouseflow.de/privacy/ 

2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z wtyczki Mouseflow służy poprawieniu przyjazności dla użytkownika naszej obecności online i usług.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgodą użytkownika zgodnie z Art. 6 par. 1 p.1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i celów księgowych.

5. Opcja cofnięcia i usunięcia danych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Mouseflow poprzez uniemożliwienie przechowywania plików cookie osób trzecich na Państwa komputerze, korzystanie z funkcji "Do Not Track" przeglądarki wspierającej, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zastosowanie blokady skryptów, takiej jak NoScript (  https://noscript.net/  ) lub Ghostery (  https://www.ghostery.com  ) w swojej przeglądarce.

Za pomocą poniższego linku możesz wyłączyć wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez Mouseflow:  https://mouseflow.de/opt-out/ 
Więcej informacji o tym, jak wyrazić sprzeciw i zrezygnować z Mouseflow, można znaleźć na stronie:  https://mouseflow.de/privacy/ 

Korzystanie z Trusted Shop - znak jakości z ocenami

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Używamy znaku jakości Trusted Shops, aby wyświetlić nasz znak jakości Trusted Shops i zebrane oceny, a także aby zaoferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia. Znak jakości Trustbadge oraz reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia (dalej: Trusted Shops). Podczas wywoływania Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. Państwa adres IP, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępowe) i dokumentuje żądanie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, zdecydowali się na korzystanie z produktów Trusted Shops po zakończeniu zamówienia lub już zarejestrowali się w celu korzystania z produktów Trusted Shops. W takim przypadku obowiązuje umowa pomiędzy Państwem a Trusted Shops.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez TrustedShops można znaleźć tutaj:  https://www.trustedshops.de/impressum/ 

2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Trusted Shops służy optymalnemu marketingowi naszej oferty.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 par. 1 p.1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Dane dostępu są automatycznie usuwane nie później niż 90 dni po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie.

5. Możliwość cofnięcia i usunięcia

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Trusted Shops poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, zastosowanie funkcji "Do Not Track" w przeglądarce obsługującej tę funkcję, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zastosowanie blokady skryptów, takiej jak NoScript (  https://noscript.net/  ) lub Ghostery (  https://www.ghostery.com  ) w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat sprzeciwu i możliwości usunięcia Trusted Shops można znaleźć na:  https://www.trustedshops.de/impressum/ 

Korzystanie z Google Tag Manager

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager (  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/  ) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz przedstawiciela w Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google). Za pomocą Google Tag Manager, znaczniki z Google i usług innych firm mogą być zarządzane i osadzane w pakiecie na stronie internetowej. Tagi to małe elementy kodu w witrynie internetowej, które są wykorzystywane między innymi do pomiaru liczby odwiedzających i zachowania, do mierzenia wpływu reklamy online i kanałów społecznościowych, do stosowania remarketingu i kierowania odbiorców, a także do testowania i optymalizacji obecności online. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową ,do przeglądarki użytkownika wysyłana jest aktualna konfiguracja znaczników. Zawiera ona instrukcje dotyczące tego, które tagi mają zostać uruchomione. Google Tag Manager wyzwala inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Informacje na ten temat można znaleźć we fragmentach dotyczących korzystania z odpowiednich usług w niniejszej polityce prywatności. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.
Więcej informacji o Google Tag Manager można znaleźć pod adresem  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html  oraz w polityce prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest zebrane i przejrzyste zarządzanie, a także sprawna integracja usług osób trzecich.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 par. 1 p.1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa. Dane reklamowe w logach serwera są anonimizowane przez Google, usuwając części adresu IP i informacji o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach, według Google.

5. Opcja cofnięcia i usunięcia

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji "Do Not Track" w przeglądarce, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zastosowanie blokady skryptów, takiej jak NoScript (  https://noscript.net/  ) lub Ghostery (  https://www.ghostery.com  ) w swojej przeglądarce.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Za pomocą poniższego linku można dezaktywować wykorzystanie danych osobowych przez Google:  https://adssettings.google.de 
Więcej informacji na temat sprzeciwu i rezygnacji z Google można znaleźć na stronie:  https://policies.google.com/privacy

Korzystanie z Userlike

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z funkcjonalności platformy Live Chat Userlike firmy Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy (dalej: Userlike). Z czatu na żywo można korzystać jak z formularza kontaktowego, aby rozmawiać z naszymi pracownikami w czasie niemal rzeczywistym. Podczas uruchamiania czatu gromadzone są dane osobowe:

 • Data i godzina połączenia
 • Adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej
 • Ilość przesłanych danych
 • Imię
 • Nazwa
 • Adres e-mail

W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi pracownikami na czacie mogą pojawić się kolejne dane osobowe, które zostaną przez Państwa wprowadzone. Charakter tych danych zależy w dużej mierze od Twojego zapytania lub problemu, który nam opisujesz. Ponadto Userlike przechowuje historię czatów na żywo.

Widżet czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript z AWS Cloudfront firmy Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone (dalej: Amazon). Widżet czatu praktycznie stanowi kod źródłowy, który działa na komputerze użytkownika i umożliwia czat. W procesie tym dane mogą być przekazywane na serwery AWS Cloudfront w USA. Podczas czatu nasi pracownicy zobaczą również podgląd na żywo wpisanego przez Ciebie tekstu, zanim go wyślesz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Userlike, kliknij tutaj:  https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy 

2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Userlike służy nam do umożliwienia sprawnej komunikacji z klientami. Przechowywanie historii czatu służy temu, aby oszczędzić naszym klientom obszernych wyjaśnień dotyczących historii zapytania, jak również do stałej kontroli jakości naszej usługi czatu na żywo. Dodatkowa funkcja podglądu na żywo pozwala naszym pracownikom optymalnie przygotować się na Państwa pytanie, a tym samym szybciej reagować na zapytania..

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 Para. 1 S.1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, zgoda na przechowywanie została odwołana lub jak wymagają tego przepisy prawa. Podglądy na żywo nie są zapisywane na stałe, ale są widoczne tylko podczas wpisywania. W ramach RODO zapisywane są tylko teksty, które wysyłasz w oknie rozmowy.

5. Opcja cofnięcia i usunięcia

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Możesz zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Userlike poprzez uniemożliwienie przechowywania na Twoim komputerze plików cookies podmiotów trzecich, korzystanie z funkcji "Do Not Track" w obsługującej przeglądarce, wyłączenie wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zastosowanie blokady skryptów, takiej jak NoScript (  https://noscript.net/  ) lub Ghostery (  https://www.ghostery.com  ) w swojej przeglądarce.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie możesz wysłać w każdej chwili pocztą elektroniczną do nas lub na adres  privacy@userlike.com  Więcej informacji o opcjach sprzeciwu i usunięcia wobec Userlike znajdziesz tutaj:  https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy 

Status luty 2024 r.